تعمیر اساسی مونو پمپ

تعمیر مونو پمپ رایبد انرژی

تعمیر اساسی مونو پمپ

تعمیر مونو پمپ در شرکت رایبد انرژی بگونه ای است که مونو پمپ معیوب را به شرايط اوليه برمی گرداند و حداقل نيازهاي عملكردي تعيـين شـده توسـط مشتری را فراهم خواهد کرد. مونو پمپ تعمیری در شرکت رایبد انرژی از لحاظ عملکردی تحت گارانتی این شرکت قرار می گیرد. مجموعه اقدامات صورت گرفته در تعميرات اساسي یک مونو پمپ در شرکت رایبد انرژی شامل پوشش دهي مجدد، ايمنـي و مرتـب سـازي قطعات مونو پمپ اسـت بگونه ای كـارائي مونو پمپ معیوب اصلاح شده و به صورت یک مونو پمپ نو عمل نماید.

تعمیرات مونو پمپ در شرکت رایبد انرژی طبق دستورالعمل هاي تعمير و بازسازي روتور، استاتورها و ميله هاي اتصال که هر کدام در واحد مهندسی این شرکت تدوین گردیده است انجام می شود.

نحوه تعمیر مونو پمپ

 با توجه به اینکه سرعت موتور در مونو پمپ معمولا با گیربکس یا تسمه پولی کاهش می یابد و سرعت دورانی در قطعات مونو پمپ پایین است بنابراین معمولا این قطعات در اثر بارهای خستگی کمتر مورد اشکال قرار می گیرند.

بیشترین خرابی در مونو پمپ به علت عدم رسیدگی درست به دستورالعمل سازندگان و سرویس دوره ای به موقع قطعات مونو پمپ مثل روتور و ماردون مونو پمپ، استاتور و لاستیک مونو پمپ و گاردان و شفت انتقال قدرت مونو پمپ به وجود می آید.

در این بین چون معمولا روتور و استاتور در تماس مستقیم با سیال و مواد غلیظ هستند دو بخش اصلی مونو پمپ هستند که دچار خرابی می شوند.

میزان خلاصی یا پرسی لاستیک روتور و لاستیک استاتور مونو پمپ

انتخاب خلاصی مناسب بین روتور و استاتور مونو پمپ یکی از مهم ترین ابعاد طراحی مونو پمپ است.

یکی از عوامل موثر در بهینه سازی اندازه و عملکرد مونو پمپ تنظيم لقي فصل مشترك روتور و استاتور است. زیرا تنظيم لقي  روتور و استاتور مونو پمپ نه فقط كارائي پمپ بلكه عمـر مفيـد آن را نيـز تحت تاثير قرار مي دهد. بنایراین انتخاب اين كار بايد به دقت و توسط متخصصین طراح انجام شود. زیرا اگر لقي روتور و استاتور مونو پمپ خيلي آزاد درنظرگرفته شـود، درزگيـري فشـار براي كاهش لغزش مواد ناكافي است و باعث كاهش كـارائي كلـي و رانـدمان حجمـي مونو پمپ خواهد شد و همچنین بـا افزايش گرماي داخلي عمر مفيد مونو پمپ نیز کاهش می یابد. از طرفی اگر لقي روتور و استاتور خيلي كم باشد، جا به جائي لاستیک استاتور بـا روتـور زياد شده و با افزايش تنش در مواد بكار رفته و ايجاد بارهـاي سايشـي، گرمـاي د اخلـي و خـوردگي موجـب كاهش عمر مفيدكاري مونو پمپ نیز مي شود..

کارشناسان رایبد انرژی طی شبیه سازی های عددی و آزمایشات متعدد  توانسته اند برنامه ای جامع جهت انتخاب میزان خلاصی روتور و استاتور مونو پمپ تهیه و تدوین نمایند. بنابرابن در هر سفارش مونو پمپ، کارشناسان رایبد انرژی با توجه به کاربرد مطرح شده توسط مشتری، سرعت مونو پمپ، غلظت و لزجت مواد و همچنین میزان رسوبات موجود در مواد مونو پمپ، جهت کسب حداکثر بازدهی و حصول بیشترین عمر مفید در هر مونو پمپ، میزان لقی مناسب روتور و لاستیک مونو پمپ را تعیین نموده و طبق آن اقدام به ساخت مونو پمپ می نمایند

 

بازرسی استاتور مونو پمپ

در بازرسی استاتور موارد زیر مورد نظر کارشناسان فنی رایبد انرژی قرار می گیرد:

  • سختي الاستومر استاتور
  • پيوستگي الاستومر لاستیک استاتور به لوله استاتور مونو پمپ
  • همترازي فاز استاتور

نگهداری استاتور مونو پمپ

در نگهداری و انبارش استاتور لاستیک مونو پمپ بایستی حداقل موارد زیر را مد نظر قرار داد:

الف: اقدامات احتياطي لازم در به حداقل رساندن درتماس الاستومر یا لاستیک مونو پمپ با محيط نظير : (تابش آفتـاب، شـرجي بـودن هوا، آب شور، تغييرات دما) و جلوگيري از آلودگي حفره هاي استاتور بايد در نظر گرفته شود.

ب: دو سراتصالات استاتور مونو پمپ بايد با سرپوش محافظ پوشـانده شود

ج: روتور را نبايد داخل استاتور نگه داري كرد.

 

بازرسی روتور مونو پمپ

در بازرسی روتور موارد زیر مورد نظر کارشناسان فنی رایبد انرژی قرار می گیرد:

  • بازرسی ابعادی روتور
  • ضخامت پوشش روتور
  • كيفيت نهايي سطح روتور
  • فاز بندي روتور

.

نگهداری روتور مونو پمپ

در نگهداری و انبارش روتور مونو پمپ بایستی حداقل موارد زیر را مد نظر قرار داد:

الف: تجهيزات حفـاظتي جعبه روتور مـي بايسـت محكـم متصـل شـوند، تـا اطمينان حاصل شود كه اين تجهيزات، موجب بروز آسيب نمي شوند و همچنين در طول مدت نگهداري بـه طور تصادفي از جاي خود حركت نمي كنند

ب: روتور مونو پمپ را مي بايست روي سطح صاف يا قفسه هايي كه فاصله نگهدارنده هـاي آن ازيكـديگر كـمتر از 3 متر است نگه داري نمود.

ج: روتور را نبايد داخل استاتور نگه داري كرد.

تعمیر روتور مونو پمپ

به صورت خلاصه در شرکت رایبد انرژی مجموعه اقداماتی که در هنگام تحویل یک نمونه روتور مستعمل انجام می شود به شرح زیر است:

ابتدا روتور مونو پمپ پيش از بازرسی و تست عملکردی تميز می شود. زیرا رسوبات جمع شده بر روی روتور مي تواند به لاستیک مونو پمپ و رزوه هاي استاتور آسـيب وارد نمايد.کارشناسان رایبد انرژی از شماري از شوينده ها و روغن بر هاي متداول به منظور شستن سطوح استيل، آب داده و يا كربيـد شده روتور استفاده می نمایند. سپس مواد پاك كننده با استفاده از آب از روي روتور مونو پمپ شسته می شود. .

سپس روتور مونو پمپ تميز شده توسط بازرسین رایبد انرژی به منظور يافتن آسيب يا نقص قطعات مورد بازرسي قرار مي گيـرد. در صـورتي كـه بخش های زيادي از روتور دچار آسیب شده باشد ارزيابي ابعـادي آن بـا نمونـه اصـلي سالم و یا بانک اطلاعاتی رایبد انرژی مـورد مقايسـه قـرار خواهـد گرفـت و ابعاد ناقص آن استخراج می گردد. لازم به ذکر است آسيبهاي جزئي مانند فرورفتگي ها نیز مي توانند از بازدهی حجمي مونو پمپ بكاهند.

پس از بازسازی روتور، مونو پمپ با روتور جدید در آزمایشگاه مونو پمپ شرکت مورد ارزیابی و آزمون عملكردي قرار می گیرد.

تعمیر استاتور مونو پمپ

به صورت خلاصه در شرکت رایبد انرژی مجموعه اقداماتی که در هنگام تحویل یک نمونه استاتور مستعمل انجام می شود به شرح زیر است:

اﺳﺘﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻳﻌﻲ ﺧﻨﺜﻲ ﺗﻤﻴـﺰ و ﺑﺎزرﺳـﻲ می شوند. در ﺻﻮرت مشاهده و ﮔﺰارش آﺳﻴﺐ ﺟﺪي از ﺳﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎسان شرکت رابید انرژی آزﻣﺎﻳﺸ ﻛﺎرﻛﺮدي از ﭘﻤﭗ در آزمایشگاه این شرکت ﺑـﻪ ﻋﻤﻞ می آید ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﺗﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ البته ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻗﻄﻌﻲ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ بود ﺑﻠﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ مشتری بستگی خواهد داشت.

طبق یک قاعده ی کلی ﺗﻌﻤﻴﺮ لاستیک اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.